Etikettarkiv: Medlefors

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Målgrupp: Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud samt chefer/arbetsledare
Syfte och mål: Grundläggande kunskap om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (OSA 2015:4 och SAM 2001:1). Kunskap om vad som orsakar stress, olika stressreaktioner och hur man kan förebygga skadlig stress. Kunskap om vilka förebyggande insatser som kan göras mot kränkande särbehandling, mobbning och konflikter.

Innehåll: Repetition av AFS 2001:1 (SAM) och dess koppling till AFS 2015:4 (OSA) med genomgång av de olika delarna i AFS 2015:4: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Psykosocial arbetsmiljö, stressreaktioner och stresshantering. Parternas roller och ansvar – arbetsgivarens skyldighet att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera faktorer som har en inverkan på arbetsrelaterad stress. Metoder för att arbeta vidare med organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Kursavgift: Externat 4 500 kr ex moms per deltagare (inkl. för- och eftermiddagsfika, lunch, material samt kursledare) Internat 6 000 kr ex moms per deltagare (inkl. logi två nätter, frukost, för- och eftermiddagsfika, lunch, middag två dagar, material samt kursledare). Med reservation för prisändringar.

Vidareutbildning för skyddsombud (VSO 1)

Målgrupp
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer/arbetsledare, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud.

Du ska ha genomfört BAM (Bättre arbetsmiljöutbildning) eller annan likvärdig arbetsmiljöutbildning samt varit verksam i ditt uppdrag under minst ett år.

Mål för utbildningen:
Fördjupa kunskapen om skyddsombuds och chefers rätt- och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och andra aktuella föreskrifter (AFS:ar).

Trygghet i en fungerande rollfördelning och ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet. Ökad
kunskap om uppdraget och arbetet i skyddskommitté eller annat samverkansorgan.

Kunskap om metoder för att utöva tillsyn på arbetsmiljön på arbetsplatsen och i organisationen; skyddsronder, riskbedömningar och medarbetarundersökningar.

Innehåll:
• Fördjupning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
• Parternas roller och ansvar
• Att göra riskbedömningar
• Skyddsrond – upplägg, innehåll och prioriteringar
• Att upprätta handlingsplaner utifrån tillbudsrapporter och riskbedömningar
• Företagshälsovårdens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Vi varvar föreläsning med grupparbeten, redovisningar och samtal och baserar utbildningen på arbete med olika case för att öva oss att tillämpa lag och förordningar i praktiken. Deltagarnas erfarenheter och delaktighet är en tillgång i lärandet!

Arbetsgivaren står för alla kostnader (kurs, förlorad arbetsinkomst, resekostnader och ev. logikostnad).